۰
سبد خرید
​فروشگاه بذر گیاهان بومی، گیاهان زینتی و انواع گیاهان دارویی
مراحل کلی کاشت و رشد بذر را در انتهای صفحه بخوانید
ESPAND​​​​​​​
​​​​​​​
Seeds of Persian Plants
​​​​​​​Persian Medicinal Plants
فروشگاه بذر اسپند

خانه | محصولات | مشخصات محصول

با اطمینان خرید کنید

نهال درخت چنار Platanus-orientalis

اتمام موجودی

چنار امروزه بسیار از اهمیت حفظ و نگهداری درختان به عنوان یكی از اصلیترین منابع زیستی سخن میرود. انسان امروزی چنان از طبیعت فاصله گرفته كه نسبت به منابع گیاهی از جمله درختان بیتوجه گشته و غالبا از یاد برده كه در روزگاری نه چندان دور، درختان نه فقط نقشی زیست محیطی بلكه اعتقادی در زندگی آدمی داشتهاند. در میان تمام ملتهای بشری درخت در باورهای اعتقادی چندان رسوخ كرده بود كه هالهای از تقدس پیرامون آن را فرا میگرفت. هر ملتی غالبا با توجه به اقلیم خود یك نوع درخت را بیش از سایر درختان محترم میشمرد. در ایران، درخت چنار و سرو از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و هستند . بلوط در میان سلتیها، بابونه در میان آلمانیها، زبان گنجشك در میان ملل اسكاندیناوی، زیتون در میان مسلمانان، درخت عرعر و غان در سیبری، همه جزو درختان مقدساند. همه این درختان در چند ویژگی مشتركاند. از همه بارزتر نوزایی هر ساله آنهاست . مرگ درختان در زمستان و تولد دوباره آنها با فصل بهار درخت را همواره به نمادی از زندگی و جاودانگی تبدیل كرده و جایگاه خاصی بدان بخشیده است. از طرفی، تمامی درختانی كه به نوعی مقدس بودهاند، معمولا درختانی بزرگ با عمری طولانی هستند. انسان از قدیم برای درختان وجود روان را قائل بوده است. اعتقادی كه به اساطیر و قصههای مردم نیز راه یافته است. مثلا در آفریقا، درخت نارگیل را دارای روان و زندگی بخش میدانند و افكندن یك درخت نارگیل برابر با مادركشی است. در میان بسیاری از ملل از جمله در فیلیپین اعتقاد بوده كه ارواح در گذشتگان بر نوك بلندترین درختان زندگی میكنند . در قصه های پریان، دختر شاه پریان از میوه درختی و غالبا درخت انار بیرون میآید. درخت انار و خرما نیز جزو درختان بركت بخش در ایران هستند. در مورد درخت خرما، كهنترین متنی كه وجود دارد، منظومه درخت آسوریك به زبان پهلوی است كه اصل آن را از پارتی میدانند. این منظومه، مناظره ای است میان درخت خرما و بز كه هر یك فواید خود را بر میشمرند و سرانجام درخت خرما در این مناظره پیروز می شود . باز هم تاكیدی دیگر بر بركت بخشی و اهمیت این درخت. مهمترین نتیجهای كه چنین باورهایی دارد، قائل شدن قدرتی خاص برای درختان است. هنوز هم در روستاهای ایران، درختان كهنسالی را میبینیم كه به آنها دخیل بستهاند. این درختان در اعتقادات مردمی قادرند باران بیاورند، خورشید را به درخشش وادارند، گلهها را افزایش بخشند، زنان را به بارداری و زایش یاری دهند و سرانجام نذری را بر آورده سازند. غالب این درختان مقدس از میان درختان چنار انتخاب شدهاند . چنار كهن چنان خصوصیاتی طبیعی دارد كه میتوان اعجاب مردم ساده را برانگیزد. چنار عظیمترین و از پرعمرترین درختان ایران است . چنار چنان بلند و افراشته است كه از دور دست دیده میشود. دهقانان ایران چنار را شاه درختان میدانند. اما عظمت چنار تنها دلیل تقدس آن نیست. چنار هر ساله پوست میاندازد و شاخههای تنومند آن رنگ سبز روشنی به خود میگیرد. این جوان شدن هر ساله چنار نیز قداست خاصی به آن بخشیده است. زیرا حفظ قدرت جوانی یكی از شرایط لازم برای باروری است و در نتیجه، آن را مظهر بركت و نعمت بخشیدن ابدی خدایان و ارواح میسازد. از آنجا كه مردم غالبا برای حفظ اعتقادات كهن رنگ و بویی از اعتقادات تازه به آن میبخشند، در مورد درخت چنار نیز این اتفاق افتاده است و در باورهای مردمی، در زیر هر چنار مقدس و كهنی امامزادهای مدفون است. این كه واقعا امامزادهای مدفون باشد یا خیر، معلوم نیست آنچه مهم است تقدس چنار است كه با این عنوان حفظ گشته است. حتی در یكی از روستاهای منطقه طالقان، درخت چنار مقدسی است كه بنابر اعتقادات مردم منطقه، روز عاشورا از آن خون میآید . در مورد پادشاهان هخامنشی نیز نقل است كه چنار از چنان تقدسی برخوردار بوده كه در خوابگاه شاهان چنار زرینی به همراه تاكی زرین آراسته به زیور نگهداری میشده است و گویی دستیابی به این چنار به معنای به دست آوردن سلطنت بوده است. ظاهرا چنار مظهر غنای طبیعت بوده اما همراه شدن آن با تاك چه توجیهی دارد؟ تنها مطلبی كه در مورد درخت اخیر میدانیم روایت هرودوت است كه آخرین شاه ماد در خوابی میبیند تاكی از شكم دخترش، ماندانا رویید و سراسر آسیا را پوشاند . خوابی كه به تولد كوروش و فتوحات وی تعبیر شد. از طرفی، انگور در اساطیر ایران مظهر خون است و خون نیروی اصلی حیات. از آنجا كه خون سلطنت از طریق زنان ادامه مییافت، شاید بتوان تاك زرینی را كه بر چنار زرین میپیچید مظهر خون و دوام سلطنت هخامنشیان دانست. در واقع چنار مظهر شاه و تاك مظهر همسر او بوده است . علاوه بر چنار، سرو افراشته و همیشه سبز نیز جایگاه خاصی در میان قوم آریا داشته است. گرچه سرو قداستی چون چنار نیافته اما از درختان مورد احترام ایرانیان بوده است. احترام به این درخت با باورهای میترا به اروپا رفت و همچون سایر اعتقادات مهرپرستی در مسیحیت ریشه دواند تا بدانجا كه امروزه جزو لاینفك جشن سال نو مسیحیان در هر گوشه جهان گشته است . اهمیت درختان به خصوص درختان چنار و سرو چنان بوده كه كاشتن درخت در ایران جنبه اعتقادی هم یافته بود و جزو ثوابهای بزرگ به شمار میآمد . سنتی كه پس از اسلام هم ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد. روز ۵۱ اسفند را سالیان سال است كه با عنوان جشن درختكاری میشناسیم و در این روز، میكوشیم با طبیعت آشتی كنیم. سنتی كه بنیان آن منسوب است به پیامبر و اندیشمند بزرگ ایران، اشو زرتشت. او با دست خود درخت سروی در شهر كاشمر غرس كرد كه سالیان سال پس از او هم این سرو زیست تا آنكه در دوره خلفای عباسی به درخت كهنسال و مقدسی بدل گشته بود كه مورد نذر و نیاز مردم ایران قرار میگرفت. شهرت این سرو را خلیفه عباسی تاب نیاورد و دستور داد تا آن را از بن درآورند . « باری، خلیفهی بغداد / آن برگزیده شیوهی شدادی / بر باد رفت، حتی / نام خلیفهی خودخواه خودپرست / از یاد رفت / اما / در كاشمر هنوز / حمید مصدق ( ». در ذهن هر خردور ایرانی / سروی به پاست / آن سرو / سرفرازتر از هر چه سرو / پا برجاست ) در پایان، در اهمیت درخت به جاست از دو درخت مهم اساطیری ایران نیز صحبت كنیم. درخت بس تخمه یا همه تخمه كه منشا تمامی گیاهان جهان است و همه نوع گیاه از او میروید. سیمرغ، پرنده اساطیری ایران، بر این درخت آشیان دارد و هر سال، بنا بر متن پهلوی گزیده آن درخت را بیفشاند، آن تخمهای )فرو ریخته( در آب آمیزد، تیشتر )ایزد باران در اساطیر ایران( آنها را با آب بارانی ستاند، به « ، های زاد سپرم و به این ترتیب، همه نوع گیاه در همه جای زمین روید » كشورها باراند . قرار دارد. درخت گوكرن درخت مهم » هوم سفید « یا » گوكرن « این درخت در دریای فراخكرد، دریای بیانتهای كیهانی، به همراه درخت اساطیری دیگری است كه اكسیر جاودانگی را در هنگام بازسازی جهان به مردمان میبخشد و بر اثر آن، همه مردم جاودانه بیمرگ میشوند. بنابر متن پهلوی بندهشن، این درخت برای بازداشتن پیری بد دم است. اهریمن برای از بین بردن این درخت وزغی را در دریای فراخكرد به میآفریند كه مامور نگاهبانی از این درخت میشوند و همواره یكی از این » كر « وجود میآورد اما در مقابل، اورمزد دو ماهی مینوی به نام ماهیها وزغ را زیر نظر دارد . در آغاز آفرینش آدمی نیز درخت به یاری مشی و مشیانه، نخستین زوج بشر، میآید. مشی و مشیانه برای طبخ غذای خود نیازمند آتش بودند و آتش مورد نیاز آنان را دو درخت كنار و شمشاد كه بنابر اساطیر ایران آتش دهندهترند، فراهم كردند . درخت در دینهای دیگر هم از جایگاه خاصی برخوردار است. در دین یهود، خداوند در میان شعلههای آتشی كه از درون درختی سر بر میآورد، با حضرت موسی )ع( سخن گفت. حضرت مریم زیر درخت خرمایی با ریزش خرمای آن روزه خود را گشود و در اسلام، درخت طوبی درخت مقدسی است كه در بهشت جای دارد. نماد معرفت نیز در همه این دینها درختی است كه میوه آن، ممنوعه است و با خوردن آن، آدم و حوا هبوط میكنند و از بهشت رانده میشوند . چنار درخت بزرگ و زیبایی ست با تنه مستقل تاجی گسترده و شاخه های قوی. این ویژگی ها موجب شده اند تا چنار در ردیف مهمترین درختان سایه دار پاركها و حاشیه خیابانها قرار گیرد. ساقه و تنه چنار دانه زاد اسوار استوانه ای و نسبتا پرچوب است. شاخه ها از ارتفاع معینی از تنه منشعب می شوند و تاج درخت را بوجود میآورند در حالی كه ساقه درختان شاخه زاد چنار معمولا باریك و بلند و گاه كج و معوجند و با بالا رفتن سن درخت تنه اش صاف میشود. پوست ساقه چنار در جوانی مفرغی رنگ است ولی ریتیدوم آن كه خاكستری رنگ است هر ساله در فصل رویش از تنه درخت جدا شده میریزد. محل ریزش ریتیدوم روی تنه درخت به صورت لكه های سبز مایل به مفرغی مشاهده میشود. شاخه های اصلی قطور و محكم چنار ،در جهات مختلف میرویند و مجموعا تاج نامنظم درخت را به وجود می آورند . شاخه های فرعی نیز به صورت نامنظم از شاخه های اصلی منشعب میشوند. بر روی درخت چنار  چند نوع جوانه مشاهده میشوند. جوانه اصلی كه در انتهای ساقه و شاخه های اصلی قرار میگیرد و سبب رویش طولی ساقه . شاخه ها میشود. این جوانه ها درشت و خمره ای شكلند و از فلس های قرمز مایل به قهوه ای پوشیده شده اند. جوانه فرعی كه از رویش آنها شاخه های فرعی بوجود می آید ،روی شاخه ها قرار دارند و از جوانه های اصلی كوچكترند. این جوانه ها مخروطی اند و از فلسهای قهوه ای رنگ پوشیده شده اند. جوانه های خفته،روی ساقه و تنه درخت به صورت ناپیدا یافت میشوند. در صورتی كه قسمت هایی از تنه در معرض تابش نور قرار گیرد از این تنه ها جست ها و جوش ها میرویند و تنه را گره دار میسازند. این جوانه ها در ظاهر دیده نمیشوند و رویش آنها منوط به تابش نور كافی و مواد غذایی فراوان است. علاوه بر جوانه های ذكر شده ، جوانه های نابجا روی ساقه و شاخه ها نیز قرار دارند و هنگام قلمه زدن در اثر هورمون های ریشه زا مثل اكسین سبب ریشه زایی میشوند. چنار از جمله درختان پهن برگ و خزان كننده است. برگ های چنار منفرد متناوب و دارای پهنك پنجه ای نسبتا پهنی است . برگهای جوان كركهایی دارند كه به تدریج با بالا رفتن سن برگ از تراكم آن كاسته میشود. پشت برگ به رنگ نقره ای مایل به سبز است و كركهای بیشتری دارد. رگبرگها به شكل پنجه ای و منشعب هستند. رگبرگهای میانی نسبتا قطورند و در پشتد برگ به صورت برجسته دیده میشوند. چنار درختی ست یك پایه با گلهای تك جنس و شبیه هم كه بر روی گل آذین های فشرده كروی شكل قرار دارند . زمان گلدهی آن در ماههای فروردین و خرداد است. لقاح آن نیز به دو صورت خودگشن Autogame و هم دگرگشن Heterogame انجام میشود.میوه چنار پس از تلقیح گلهای ماده به شكل كوزه های كوچك و سبز رنگی روی نهنجی كروی شكل ظاهر میشود. پس از مدتی میوه ها به فندقه های خشك و مركب تبدیل و در همان سال میرسند. میوه چنار دانه ای دو لپه ای دارد كه در داخل فندقه قرار گرفته است. اگر میوه ها )فندقه ها( در محیط مناسبی از نظر شرایط خاك و رطوبت پراكنده شوند ،در زمانی كمتر تز 30 روز رشد كرده و خود را نمایان میسازد. با این وجود قوه ی نامیه بذر چنار بسیار كم است و اگر بذر كهنه شود، ممكن است رشد نكند

ارزش اقتصادی چنار: مصارف صنعتی : چوب چنار جزء چوبهای بسیار خوب صنعتی ست كه بدون آغشته كردن آن با مواد ضد عفونی كننده ،مدتهای طولانی در مقابل تغییرات جوی سالم میماند. در،پنجره و ستونهای بسیاری از بناهای تاریخی شهرهای ایران ازجمله در اصفهان بنای عالی قاپو،چهلستون،مسجد مدرسه چهارباغ،ساختمتنهای اربابی منطقه بختیاری و غیره از چوب چنار ساخته شده است ودر سراسر عمر این بناها،سالم و بی عیب باقی مانده اند 2.مصارف دارویی: از پوست درخت چنار برای از میان بردن لكه های پوستی ، از ریشه اش برلی درمان مار گزیدگی ،از میوه و برگ آن برای رفع ناراحتیهای حلق و گرفتگی صدا استفاده میشود. -0 استفاده از برگ چنار جهت تهیه خاكبرگ: این نوع خاك در باغبانی مصارف زیادی دارد.علاوه بر اینكه ازین نوع خاك میتوانیم در مخلوط خاكها استفاده كنیم سرند كردن آن را نیز میتوان به عنوان مالچ و پوشش روی بذرهای كاشته شده پاشید و از آن استفاده كرد. آشنایی با گونه چنار خاوری یا معمولی با نام علمی Platanus orientalis : ارتفاع این درخت به 30 متر میرسد و تنه اصلی معمولا تا انتهای تاج ادامه می یابد. تنه آن قطور است و لایه خارجی پوست به شكل قطعاتی به نام ریتیدوم در اندازه های مختلف از درخت جدا میشوند. گل به صورت تك جنس،كوچك،سبزفام و مجتمع است كه از فروردین تا خرداد به صورت گل آذین های كروی در راس شاخه ظاهر میشود. این گونه در شرایط آب و هوایی تهران به خوبی رشد میكند و از گونه های سازگار است انتشار جغرافیایی آن در جنوب شرقی اروپا و مركز آسیاست. شرایط مطلوب اكولوژیك چنار خاوری: الف: شرایط زیستگاهی: آب و هوا: درخت چنار در هوای معتدل و كمی سرد نظیر ارتفاعات البرز و شمیرانات رشد خوبی دارد. چنار بسیار آب دوست است ودر مكان هایی كه جوی آب از كنار آن میگذرد تهویه ریشه های آن بخوبی صورت میگیرد و رشد سریعی دارد. درخت چنار در تهران ، سرمای خشك تاحدود -10 درجه سانتیگرا و گرمای 30 + درجه سانتی گراد را تحمل میكند ، ولی گرمای شدید جنوبی و ساحلی ایران را تحمل نمیكندو برگهای آن در تابستان خشك میشوند. جوانه های باز شده چنار به سرمای دیررس بهاره حساسند و در موارد استثنایی در استان تهران كه دمای هوا دربه زیر صفر رسیده است ، جوانه ها دچار سرما زدگی شده اند. خاك: چنار به علت داشتن ریشه های قوی وعمیق ، در خاكهای نسبتا ریز بافت ، عمیق آبرفتی ، با رطوبت متعادل و هكشی خوب رشد میكند. در خاكهای كم عمق ، سنگلاخی، یا قلوه سنگی، متراكم یا درشت افت و آهكی رشد آن محدود میشود و قبل از فصل پاییز خزان میكند، )مانند خاك منطقه جنوب تهران كه به علت فشردگی و وجود لایه های تقریبا غیر قابل نفوذ در قسمت های زیرین ، مانع از رشد ریشه ها شده است( و تجمع زیاد آب در خاك ، ریشه ها را خفه میكند. بنابرین از كاشت این درخت در خاكهایی با زهكشی نامناسب باید خوداری نمود. تهویه نامناسب خاك ریشه درختان را در مقابل حمله ۀفات و بیماریها حساس میكند. از طرف دیگر ، تهویه نامناسب حساسیت گیاه را در برابر آسیب های ناشی از اوزون كاهش میدهد و دلیل احتمالی آن را بسته شدن روزنه ها ذكر كرده اند. برای جلوگیری ازین پیشامدها توصیه میشود كه دور طوقه درخت را با آسفالت و سیمان و بتون نپوشانند و هنگام كاشت نهال جوان نیز باید به این نكته توجه نمود كه چال درختكاری حتی الامكان وسیعتر و عمیق تر باشد و با خاك قابل نفوذ پر شود همچنین لازم به ذكر است كه برای تهویه بهتر ریشه درخت و در عین حال تمیز نگه داشتن جوی های كنار خیابان ، میتوان آنها را بوسیله ی آجرهای دور از هم مفرش كرد. به منظور تهیه و جلوگیری از فشرده شدن خاك ،لازم است هرساله پای درختانی كه در معابر و خیابان ها كاشته شده اند بیل بزنند و برای اصلاح خاك از كود حیوانی استفاده كنند. ب: برخی آفات و بیماری های مهم چنار زنجرك چنار: این حشره با فرو بردن خرطوم خود به داخل پارانشیم برگ و مكیدن شیره گیاهی و نیز ترشح بزاق دهان كه كلروفیل سلولهای اطراف محل نفوذ خرطوم را فاسد میكند ، مانع از رشد طبیعی گیاه میشود . آثار فعالیت این حشره را میتوان در سطح فوقانی برگ به صورت لكه های سبز متمایل به زرد مشاهده كرد. كرم سفید ریشه : لارو این حشره از پوست ،ریشه و قسمت های سطحی چوب تغذیه میكند و جریان شیره نباتی را قطع میكند. در نتیجه درخت بعد از مدتی زرد میشود و در پی آن به علت قطع ریشه ها ، به زمین سقوط میكند. سوسك چوبخوار: پروانه مینور چنار: این حشره در اوایل بهار تخمهای خود را در سطح زیرین برگهای چنار میگذارد. پس از تفریخ تخم ها ، لاروها وارد برگ میشوند و پس از تغذیه از برگ لكه های سفید آئینه ای روی برگ ایجاد میكنند. زردی: یكی از بیماریهای فیزیولوژیكی مهم چنار است كه ابتدا روی برگهای جوان و سرشاخه ها ایجاد شده و از طرفی رگبرگها سبز و پارانشیم زرد است. از بین عوامل مختلف كه باعث ایجاد كمبود آهن و كلروز در گیاهان میگردد ، یكی قلیایی بودن خاك و زیادی آهك در آن و كمبود مواد آلی و عدم تهویه كافی ریشه ها میباشد و دیگری زیاد بودن مقدار یون بیكربنات در آب آبیاری ست كه موجب كاهش قابلیت استفاده از آهن در خاك و غیر فعال شدن آن در گیاه میشود. نحوه تكثیر چنار: -0 تكثیر از طریق بذر: چنار را در اوایل بهار در محیط خارج از گلخانه از طریق بذر كشت میكنند. قوه نامیه چنار كم است. بنابراین بلافاصله پس از بذرگیری از درخت ، باید آنرا در بستری از خاك سبك تشكیل شده است بكاریم و پس از یكسال آن را جابه جا نماییم. -2 تكثیر از طریق قلمه : برای آنكه یك نهال خوش فرم داشته باشیم، باید از شاخه درختان جوان یا پاجوشها به عنوان نهال استفاده كنیم ، زیرا این قلمه ها از قدرت ریشه زایی زیادی برخوردارند. شهر اصفهان بزرگترین مركز تولید قلمه چنار است و كشاورزان این منطقه برای تهیه قلمه از پاجوشهایی كه روی كنده درختان قطع شده روئیده اند ، قلمه های مناسبی تهیه میكنند.این روش قلمه گیری بهترین طریقه ازدیاد درخت چنار است. قلمه های تهیه شده را باید قبل از كاشت مدتی در آب قرار داد تا به اندازه كافی رطوبت جذب كنند. چنانچه هنگام كاشت قلمه شرایط جوی یا زمین مورد نظر مناسب نباشد،بهتر است قلمه ها را به صورت دسته دسته و به حالت عمودی و وارونه روی ماسه نرم قرار داده و روی آنها را با ماسه بپوشانیم. برای سهولت و تسریع ریشه زایی قلمه، بهتر است راس قلمه ها را به صورت افقی و انتهای آنها را به شكل مورب برش دهیم تا قلمه هاسطح بیشتری برای تولید ریشه داشته باشند. از آنجا كه بند ها خاصیت ریشه زایی بیشتری دارند بهتر است شاخه ای را كه برای تهیه قلمه بكار میبریم ،از زیر بند قطع نماییم.

برای آنكه قلمه ها از نور خورشید بهره بیشتری گیرند، بهتر است جوی ژشته ها را شمالی-جنوبی آماده كنیم.البته در بعضی از نهالستان ها ، جوی ژشته ها به طریق غلام گردش آماده شده اند. ذخیره رطوبت در مدت زمان طولانی و سهولت آبیاری از محسنات این روش است. ولی از معایب عمده این روش آن است كه مبارزه با علف های هرز و برداشت نهال از نهالستان به صورت مكانیزه امكان |پذیر نیست. تکثیر از طریق خوابانیدن: یكی از روش های ازدیاد چنار خوابانیدن شاخه های جوان است كه میتوان این عمل را در بهار و تابستان انجام داد. هرس كردن: از آنجا كه چنار یك درخت شهری ست، باید قبل از كاشت به محل و موقعیت آن توجه كافی مبذول داشت.در پاركها به دلیل آنكه محدودیتی از نظر رشد تاج وجود ندارد، میتوان به درخت اجازه داد تا به حالت طبیعی رشد كند و به حداكثر رشد طبیعی برسد. البته نمیتوان گفت كه از هرس چنار در پاركها باید صرف نظر كرد ،بلكه بر حسب موقعیت و فاصله كاشت و سلیقه میتوان آن را از حالت تك محوری به چند محوری و تاج گسترده درآورد. علاوه بر هرس فرم، كه از ابتدای پرورش نهال جوان باید انجام گیرد ، لازم است هر ساله از درختان بازدید به عمل آیدو شاخه های نابجا،خشك شده،بیمار ویا شاخه هایی كه مزاحم عبور و مرور وسایل نقلیه و یا عابرین است ، حذف یا كوتاه گردد. اگر در حذف پاجوش ها غفلت شود مقادیری از غذای مورد نیاز شاخه های اصلی توسط پاجوشها مصرف میشود. زمان هرس اصلی درخت ، در دوره استراحت و در شرایط تهران در پاییز است. در مناطق سردسیر میتوان بعد از رفع خطر سرمازدگی و قبل از باز شدن جوانه ها هرس را انجام داد. البته پاجوش گیری و هرس سبز باید به حذف تركه های شاخكهای جنبی محدود شود. -هر ساله بایست درخت را از نظر وجود آفت بررسی نمود ودر صورت وجود هر گونه آفتی با نظر كارشناس فن مبارزه علیه آفت انجام داد .بایست هر ساله خاك پای درختان را اصلاح نموده و هرس فرم دهی و فصلی در مورد آن ها انجام می شود. مسائل و مشكلات درخت چنار در تهران: در بعضی از خیابانها مانند خیابان ولیعصر تهران، درختان با فواصل كم و نامنظم كاشته شده كه در نتیجه عدم رعایت فاصله مناسب ،به شكل ناموزونی رشد كرده اند. باید دانست كه درخت برای رشد و نمو خود احتیاج به نور،حرارت،مواد غذایی و فضای كافی دارد.كاشت درختان با فواصل كم مانع از آن میشود كه نور،حرارت،و فضای كافی مورد نیازبرای درخت فراهم شود. بدیهی ست هرچه ارتفاع درخت بیشتر شود،تنه ضعیف تر میگردد و مقاومت آن دربرابر برف و باد كمتر خواهد شد.برای آنكه با مشكلات زیست محیطی كه در حال حاضر اكثر درختان در خیابان های تهران با آن مواجه اند،روبه رو نشویم باید علاوه برآن كه فاصله كاشت میان نهالها را رعایت كنیم،عرض پیاده روها و موقعیت مكانی ساختمانهای بلند اطراف را هنگام كاشت نهال مورد توجه قرار دهیم. خزان زودرس درختان چنار: از آنجا كه اغلب درختان شهر تهران قبل از پاییز خزان میكنند...

تهیه: بهنام مومنی. موسسه طبیعت دوره 39

افزودن به سبد خرید
  • نظرات

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش